ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ សោកស្តាយខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Mary Lawlor អ្នករាយការណ៍ពិសេសUN ស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ដែលជាការវាយតម្លៃមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ និងហេតុការណ៍ការណ៍ពិតនៅកម្ពុជា

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ សោកស្តាយខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Mary Lawlor អ្នករាយការណ៍ពិសេសUN ស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ដែលជាការវាយតម្លៃមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ និងហេតុការណ៍ការណ៍ពិតនៅកម្ពុជា។

 

 

 

Loading...