ក្លិនមាត់មិនល្អ ជាផលប៉ះពាល់មួយ ក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អ

បញ្ហាក្លិនមាត់ ដោយសារមាត់ស្ងួត
ប្រសិនបើមាត់របស់ អ្នក​ស្ថិតក្នុងសភាពស្ងួត រយៈពេលយូរ នោះវានឹងអាចមានបញ្ហា ដកដង្ហើមមិនល្អ។ ដោយពុំសូវមាន លំហូរទឹកមាត់ទៅមក មាត់របស់អ្នកនឹងស្ងួត។ គ្រាន់តែរយៈពេល គេងមួយយប់ មាត់របស់អ្នកនឹងទៅជាស្ងួត ដោយសារលំហូរទឹកមាត់ ទៅមកមិនសូវមាន។ បើទោះបីជាមានមូលហេតុច្រើន ដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់ អ្នកស្ងួតតែមូលហេតុ ទូទៅភាគច្រើនទាំងអស់នោះគឺ៖

• ផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន
• ការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មត្រង់តំបន់កនិងក្បាល
• កង្វះជាតិទឹកឬសារធាតុរាវក្នុងរាងកាយ
• រោគសញ្ញានៃជំងឺមួយចំនួន

bad-breath

Causes of bad breath Dry mouth
If your mouth remains dry for a long time, there can be a trouble of bad breathes. With the reduced flow of saliva, your mouth might get dry. Just after a night sleep, your mouth might get your mouth dry as the activity with your mouth gets restricted with the reduced flow of saliva. Even the causes of dry mouth are many. Those are:

• Side effects of some medicines
• Carrying on with the activity of radiotherapy in the neck and head region
• Dehydration or the lack of fluid in the body
• Symptoms of some disease

សុខភាពល្អជាមួយ FV

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *