នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក ឡុង ជាប ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រចោទប្រកានលើឈ្មោះ សៀង រង្សី អាយុ៣៥ឆ្នាំ ពីបទរារាំងសមត្ថកិច្ចនូវការអនុវត្តន៍វិធានរដ្ឋបាល និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានសិទ្ធិ នូវយានយន្តដែលមានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់នគរបាល ឬយោធា

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក ឡុង ជាប ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រចោទប្រកានលើឈ្មោះ សៀង រង្សី អាយុ៣៥ឆ្នាំ ពីបទរារាំងសមត្ថកិច្ចនូវការអនុវត្តន៍វិធានរដ្ឋបាល និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានសិទ្ធិ នូវយានយន្តដែលមានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់នគរបាល ឬយោធា៕

Loading...