រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ទៀត

BREAKING: រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ទៀត (ករណីសហគមន៍ទាំង ២៦នាក់)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ៧៦៦ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ២៨៧ នាក់

Loading...